Mange lurer på om det er mulig å få dekket utgifter til kontaktlinser eller briller fra NAV, eller om det er mulig å trekke fra slike utgifter i selvangivelsen. Så hva sier egentlig reglene?

I utgangspunktet er svaret nei til begge deler. “Vanlige briller eller kontaktlinser som korrigerer brytningsfeil i øyet (langsynthet, nærsynthet eller skjeve hornhinner) dekkes ikke”, skriver NAV på sine nettsider.

Skatteetatens Skatte-ABC fastslår på sin side følgende: “Synshemming som kan avhjelpes med kontaktlinser eller briller anses i utgangspunktet ikke som sykdom eller varig svakhet som gir rett til særfradrag for store sykdomskostnader.”

Likevel finnes det visse unntak, og det er disse vi skal se nærmere på her.

Visse øyelidelser gir rett til stønad fra NAV

Ifølge Folketrygdlovens regler for særskilte hjelpemiddelgrupper er det et fåtall tilstander som gir rett til stønad til briller eller kontaktlinser:

  • Afaki (fravær av linse i øyet), Marfans syndrom (en genetisk sykdom) og lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv
  • Hornhinneanomalier før hornhinnetransplantasjon
  • Unormalt sterk grad av lysømfintlighet
  • Sterkt nedsatt kontrastsyn
  • Annen alvorlig sykdom eller lidelse som affiserer synsapparatet og som ifølge sakkyndig uttalelse utløser behov for briller eller kontaktlinser.

For at du skal ha rett til slik stønad, må du ha en øyemedisinsk diagnose. Hvis saksbehandleren hos NAV er i tvil om forståelsen av diagnosen, kan det i tillegg bli bedt om sakkyndig uttalelse fra synspedagog, optiker eller øyelege.

Brilleglass og arbeidspenger dekkes fullt ut, mens maksimumssatsen for brilleinnfatningen er på 700 kroner (pr januar 2019). Hvis du vil ha en dyrere innfatning, må du selv betale det overskytende beløpet.

Kontaktlinser dekkes fullt ut, men honorarene for tilpassing og kontroller må du betale selv. Det gis heller ikke ikke stønad til linseetui eller linsevæske.

Stønad til briller og linser for barn under 18 år

Som hovedregel har heller ikke barn og unge rett til å få til briller og kontaktlinser dekket av NAV. Det er likevel enkelte øyelidelser som gir rett til støtte for barnebriller:

  • anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2,5 dioptrier eller mer
  • astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2,5 dioptrier eller mer
  • strabisme (skjeling).
NAV kan gi stønad til barnebriller

Det er øyelegen som stiller diagnosen og avgjør om dere kvalifiserer til støtte fra NAV.

I utgangspunktet gis stønaden til kjøp av briller. For at dere skal kunne få støtte til kjøp av kontaktlinser, må øyelegen dokumentere at barnet ikke kan bruke briller av medisinske årsaker. NAV vil foreta en individuell vurdering på bakgrunn av øyelegens anbefaling.

Søknaden om dekning av utgifter må sendes innen seks måneder etter at brillene eller linsene ble kjøpt. Hvis det er vanskelig for dere å legge ut beløpet det dreier seg om, kan dere be NAV om å få en rekvisisjon på forhånd. Da betaler dere ingenting selv; i stedet sender optikerforretningen faktura direkte til NAV (HELFO).

Som for voksne med rett til stønad dekkes brilleglassene fullt ut. For barnebriller er maksimumssatsen for innfatningen på 470 kroner.

Skattefradrag for utgifter til synshjelpemidler

Som nevnt innledningsvis gir ikke vanlige briller og kontaktlinser rett til særfradrag for store sykdomskostnader. Hvis du derimot ikke kan bruke briller eller kontaktlinser av medisinske eller yrkesmessige grunner, og hvis dette medfører store kostnader for deg, kan du ha rett til særfradrag. Som for andre særfradrag må du kunne sannsynliggjøre disse kostnadene.

Er du ansatt i eget selskap, kan du få fradrag for kostnader til synsundersøkelse og databriller (men ikke til vanlige briller eller kontaktlinser). En forskrift til arbeidsmiljøloven fastslår nemlig at arbeidstakerne som “jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner.”

Videre sier forskriften: “Dersom utfallet av prøven eller undersøkelsen gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid. Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver.” Det er altså disse utgiftene selskapet kan få skattemessig fradrag for.

Vilkårene for å få skattemessig fradrag er at brillene kun er til bruk foran dataskjerm, at de ikke brukes privat, og at innfatningen er av en “rimelig type uten bestemt design eller pynt.”

Siste utvei: Økonomisk sosialhjelp

Hvis økonomien din er så dårlig at du ikke har råd til å betale briller eller kontaktlinser selv, bør du undersøke om du kvalifiserer for økonomisk stønad (sosialhjelp).

Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du først ha forsøkt alle muligheter til å forsørge deg selv. Størrelsen på sosialhjelpen skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra dine behov, men NAV regner helseutgifter (inkludert synshjelpemidler) som en del av nødvendig livsopphold. NAV ser også på om du har særlige ekstrautgifter som det bør tas hensyn til.

Søknad som økonomisk sosialhjelp skal sendes NAV-kontoret i kommunen der du bor.