Kaffe er en av de mest konsumerte drikker på verdensbasis, men sammenhengen mellom kaffe, helse og levealder er ikke entydig. Flere og flere undersøkelser viser imidlertid at kaffe kan ha en positiv innvirkning på helsen.

Sammenhengen mellom kaffedrikking og øyehelse begynner også å bli klarere: Kaffe kan faktisk gi deg bedre syn!

Kaffedrikkere lever lengerkaffe-syn

Ikke all forskning har vist en positiv sammenheng mellom kaffe og risiko for sykdom. Koffein, som kaffe inneholder mye av, er et mildt vanedannende stimulerende middel.

Kaffe har også beskjedne kardiovaskulære effekter som økt hjertefrekvens, økt blodtrykk, og sporadisk uregelmessig hjerterytme. Slik sett kan kaffedrikking representere et rødt flagg for personer med hjertelidelser.

Det er også funn som peker i retning av at kaffe kan ha en innvirkning på kolestrol. En japansk studie viste at menn med en bestemt gentype som vanligvis har mindre «dårlig» kolesterol enn gjennomsnittet av befolkningen, fikk denne fordelen utvisket ved høyt inntak av kaffe.1

En av de største undersøkelsene om kaffe og dødelighet undersøkte dødeligheten blant 229,119 menn og 173,141 kvinner fra 1995 til 2008. Personene var mellom 50 og 71 år gamle da undersøkelsen startet. I løpet av studieperioden døde 33,731 menn og 18,784 kvinner. Forskerene fant at kaffedrikkerne (de som drakk to eller flere kopper kaffe per dag) hadde 10 prosent lavere dødelighet enn de som ikke drakk kaffe i det hele tatt, også når det ble kontrollert for andre risikofaktorer.2

Koffein kan øke riskoen for grønn stær

Sykdommen glaukom, grønn stær, inntreffer vanligvis etter fylte 50 år. Grønn stær kjennetegnes ved at nervetrådene som utgår fra synsnerven inne i øyet svinner hen. Den viktigste årsaken til svinnet er forhøyet trykk inne i øyet. Av den grunn har det blitt spekulert i at kaffe, fordi det virker sentralstimulerende, kan bidra til at trykket øker.

En studie fra 2012 viser at det kan være en viss sammenheng. Over 120,000 mennesker som var over 40 år da studien startet, ble fulgt fra 1986 til 2008. Resultatene viste at for de som drakk mer enn 3 kopper kaffe per dag, var risikoen for grønn stær noe høyere.3 Studien kunne imidlertid ikke trekke klare konklusjoner om årsaksammenhengen.

Kaffe kan hjelpe mot tørre øyne

Tørre øyne er en vanlig lidelse, også blant kontaktlinsebrukere (les mer her). En japansk forskningsgruppe delte 78 forsøkspersoner inn i to grupper. Den ene gruppen fikk kaffeinpiller og den andre en placebo. Etter 45 minutter målte forskerene volumet av tårevæske, og fant en signifikant forskjell mellom gruppen som hadde inntatt kaffein og gruppen som ikke hadde det. Forskerene konkluderte med at kaffe øker tårevæskevolumet.5

Magnesium i kaffe kan bidra til godt syn

Selv om det er en mulig negativ sammenheng mellom stordrikking av kaffe og grønn stær, er det mye som tyder på at mineralene i kaffe hovedsakelig har en positiv effekt på synet. Kaffe er blant annet rikt på magnesium, et viktig mineral for optimalt syn. Flere studier har vist at mange barn med synslidelser har svært lave nivåer av magnesium. Det er derfor spekulert i at daglig drikking av kaffe kan bidre positivt til øyehelsen.4

Kilder

1. Combined effect of longevity-associated mitochondrial DNA 5178 C/A polymorphism and coffee consumption on the risk of hyper-LDL cholesterolemia in middle-aged Japanese men. J Hum Genet. 2010 Sep;55(9):577-81. Epub 2010 Jun 17. PubMed.gov 20555337

2. Association of coffee drinking with total and cause-specific mortality. N Engl J Med. 2012 May 17;366(20):1891-904.

3. The Relation between Caffeine and Coffee Consumption and Exfoliation Glaucoma or Glaucoma Suspect: A Prospective Study in Two Cohorts. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Aug 23. PubMed.gov 22918628

4. Evaluation of status of calcium, magnesium, potassium, and sodium levels in biological samples in children of different age groups with normal vision and night blindness. Clin Lab. 2011;57(7-8):559-74.

5. Caffeine increases tear volume depending on polymorphisms within the adenosine A2a receptor gene and cytochrome P450 1A2. Ophthalmology. 2012 May;119(5):972-8.